DISCLAIMER

De informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde (medisch-)professionals en/of zorgverlenende instanties, zoals (huis)artsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening, (acute) geestelijke gezondheidszorg, fysiotherapeuten en andere therapeuten. De informatie op deze website en de checklist kunnen in geen geval gezien worden als een vervanging voor medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening en is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf-)diagnose.

Vragenlijst
Deze vragenlijst is opgesteld op basis van een vooraanstaande engelstalige vragenlijst over ME/CVS, en is in overeenstemming met het Gezondheidszaad advies. Artsen in Nederland hebben op dit moment te maken met de richtlijn CVS, die op onderdelen afwijkt van dit advies.

Beperking gebruik website en checklist, uitsluitend ter algemene informatie
De informatie en de checklist is bedoeld als algemene informatie en is niet specifiek gericht op één individueel persoon of één specifieke medische situatie van bijvoorbeeld de bezoeker van de site of iemand in diens omgeving. Dit betekent dat bezoekers aan de informatie geen diagnostische of therapeutische waarde kunnen hechten voor de eigen medische situatie of die van anderen. De uitslagen van de checklist zijn uitsluitend bedoeld om inzicht te geven in de zelf ervaren klachten in relatie tot symptomen van ME/CVS en kan dienen als leidraad voor het gesprek met een zorgprofessional. De checklist en uitslag heeft geen andere functie dan deze en kan nooit gelden als medisch instrument of diagnose. Invuller van de checklist is en blijft zelf verantwoordelijk voor de (correcte) beantwoording van vragen en het gebruik van het antwoorden overzicht.

Contact tijdig een zorgprofessional bij vragen, of symptomen
Bezoekers wordt met klem aangeraden om medische vragen, klachten of symptomen tijdig voor te leggen aan de behandelend arts of andere zorgprofessional teneinde professioneel onderzoek, diagnostiek en mogelijk medische zorg te ontvangen. Bezoekers wordt geadviseerd om het tijdig zoeken van professionele zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van (online) informatie.

Raadpleeg altijd een arts bij medische klachten
Bij (acute) medische klachten of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of symptomen wordt bezoekers geadviseerd direct contact op te nemen met hun eigen (huis)arts of het noodnummer.

ME/CVS Stichting
De ME/CVS Stichting Nederland heeft deze online checklist ontwikkeld om meer bekendheid te geven aan de ziekte ME/CVS onder jongeren en het bijbehorende klachtenpatroon. De checklist dient ter informatie en is geen medisch instrument.
ME/CVS Stichting Nederland verwijs altijd door naar medisch professionals en zal nooit zelf medisch advies geven.

Het gebruik van de website ziekofniet.nl en de daarop gepubliceerde checklist is geheel voor eigen risico en ME/CVS stichting Nederland kan dan ook geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid aanvaarden voor de correcte werking van de website of onderdelen daarvan.

Links:
ME/CVS Stichting Nederland
Advies Gezondheidsraad ME/CVS
Informatie Nederlandse Huisartsen Genootschap op thuisarts.nl