Privacy Statement

Privacy statement ZiekofNiet.nl / MECVS Stichting Nederland

Inleiding

Bij de MECVS Stichting Nederland en onze websites mecvs.nl / ziekofniet.nl nemen we jouw privacy zeer serieus en zullen we informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@mecvs.nl

Wie is ME CVS Stichting NEDERLAND?

ME/CVS Stichting Nederland, kantoorhoudende te (1221 AB) Hilversum aan de Noorderweg 62, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41206783.

ME CVS Stichting Nederland is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door de websites mecvs.nl en ziekofniet.nl de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt MECVS jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor MECVS persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens MECVS voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door MECVS worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Ziekofniet.nl

Doeleinde:

Verzenden antwoorden checklist

Gegevens:

email adres, naam | Antwoorden op vragenlijst

Grondslag:

Uitvoering van de checklist en mail

Bewaartermijn:

maximaal 1 jaar

 

 N.B. De antwoorden op de vragenlijst / checklist zijn geen medische gegevens maar beschouwen en behandelen wij wel als gevoelige persoonsgegevens. Dat betekent dat we direct na het invoeren van jouw naam en emailadres op de website, de mail verzenden met jouw vragenlijst.
Daarna worden de gegevens gescheiden opgeslagen. Met andere woorden, jouw email adres en naam zijn niet meer te herleiden naar de vragenlijst en omgekeerd.

De opgeslagen en geanonimiseerde antwoorden gebruiken we voor statistisch onderzoek. Daarmee kunnen we in kaart brengen of bepaalde groepen ME/CVS gerelateerde klachten vaker voorkomen. Hiermee kunnen we in de toekomst de (h) erkenning van ME/CVS helpen verbeteren.

Het gescheiden opslaan van persoonsgegevens (email/naam) en de antwoorden op de vragenlijst garandeert dat behalve de email die jij van ons ontvangt ,niemand ooit inzage heeft in de door jou ingevulde gegevens.
Soms vragen mensen ons om de antwoordenlijst op nieuw te verzenden, bijvoorbeeld omdat ze een verkeerd emailadres hebben opgegeven, of de email zijn kwijtgeraakt.
Helaas kunnen wij dat niet omdat jouw antwoorden staat direct na verzending wordt geanonimiseerd. Het is dus ook voor ons nooit te achterhalen wie welke antwoorden heeft gegeven.

Ben je de vragenlijst kwijt, of heb je een verkeerd emailadres ingevoerd, dan zit er helaas niets anders op dan de checklist opnieuw in te vullen op de website. We hopen op je begrip omdat dit jouw privacy beschermt.

 

Doeleinde:

Statistische informatie

Gegevens:

geanonimiseerde antwoorden op vragenlijsten tbv statistiek en onderzoek

Grondslag:

Geanonimiseerd

Bewaartermijn:

maximaal 3 maanden

 

 

 

 

 

 

 

 

Website

Doeleinde:

Website analytics

Gegevens:

Surfgedrag

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

maximaal 1 jaar

 

 

 

 

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

MECVS heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt. Bijvoorbeeld door het invullen van de checklist op www.ziekofniet.nl of wanneer je op onze website mecvs.nl een donatie doet, lid wordt, je aanmeld voor de nieuwsbrief of een bestelling doet in onze webshop.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij MECVS over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen. Voor ziekofniet.nl is die inzage simpel, we leggen alleen je emailadres en naam vast en verwijderen die automatisch na 1 jaar. Wil je dat deze eerder worden verwijderd? Stuur dan een email naar communicatie@mecvs.nl Vermeld in je bericht “Verzoek verwijderen persoonsgegevens Ziekofniet.nl”

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij MECVS. Je kunt verzoeken dat MECVS je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. Voor gegevens van de website www.mecvs.nl email je naar info@mecvs.nl

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om MECVS te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van MECVS of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van MECVS te verkrijgen. MECVS zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat MECVS je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door MECVS
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@mecvs.nl. MECVS zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat MECVS een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien MECVS je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers
  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en MECVS
  • Externe adviseurs

Het kan zijn dat MECVS verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt MECVS ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van MECVS worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van MECVS worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop MECVS je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@mecvs.nl . Ook als je een klacht hebt over de manier waarop MECVS jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@mecvs.nl . Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.